top of page

บริการของเรา

33.png

การให้บริการรักษาความปลอดภัยมีความจำเป็นต่อองค์กร และหน่วยงานต่างๆ จำเป็นต้องอาศัยผู้ที่มีประสบการณ์และมีความรู้ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน พร้อมทั้งมีแผนรองรับป้องกันที่ทันสมัย และประสิทธิภาพเพียบพร้อมอยู่ตลอดเวลา เพื่อรองรับความต้องการในการดูแลความปลอดภัยทั้งชีวิต และทรัพย์สิน ให้กับองค์กรและหน่วยงานต่างๆ
- โครงการหมู่บ้าน
- โครงการอาคารชุด(คอนโด)
- อาคาร/สำนักงาน
- โรงงาน-คลังสินค้า

การให้บริการด้านความปลอดภัยหน่วยงานรัฐและเอกชน

34.png

การให้บริการด้านการจราจรและลานจอดรถ

ถือว่าค่อนข้างมีความสำคัญเป็นอันดับต้นๆ ที่ผู้มาติดต่อหรือผู้มาใช้บริการ เลือกจะใช้บริการสถานที่นั้นๆ พนักงานรักษาความปลอดภัยของเราได้รับการฝึกอบรมมาเป็นอย่างดีตามหลักมาตราฐาน และมีความเชี่ยวชาญที่จะบริหารการจราจรในลานจอดรถให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งจะเป็นจุดที่สร้างความประทับใจให้กับผู้ที่มาติดต่อและผู้ใช้บริการ
- ห้างสรรพสินค้า
- ดิสเคาน์สโตร์
- ซูเปอร์มาร์เก็ต

- สถานทีราชการ

35.png

การให้บริการเจ้าหน้าที่ควบคุมระบบกล้องวงจรปิด

การควบคุมระบบอิเลคทรอนิคส์ในห้อง CCTV นั้น พนักงานทุกคนจะได้รับการฝึกฝนทางด้านทฤษฎีพื้นฐานและเทคนิคมาเป็นพิเศษ เพื่อที่จะสามารถควบคุมดูแลระบบกล้องวงจรปิดได้เป็นอย่างดีและมีประสิทธิภาพสูงสุดซึ่งระบบกล้องวงจรปิดนี้จะเป็นส่วนสำคัญในการควบคุมดูแลการปฏิบัติงานในแต่ละพื้นที่มีประสิทธิภาพสูงสุด

- ห้างสรรำสินค้า

- สำนักงาน

- โรงงาน

- โรงแรม

NRM6.png

การให้บริการรักษาความปลอดภัย (เฉพาะกิจ)

ให้บริการรักษาความปลอดภัยทั้งชีวิตและทรัพย์สินครบวงจรทั้งงานเล็ก-งานใหญ่ ทีมงานมีประสบการณ์สูง สามารถดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตั้งแต่วางแผน ดำเนินการ ควบคุม ติดตาม และรายงานผล 
- งานคุ้มกัน-อารักขา
- งานคุ้มกันสิงของมีค่า

- งานคอนเสิร์ต-กิจกรรม
- งานจัดแสดงสินค้า
- งานแข่งขัน-ประกวด

bottom of page