top of page

การฝึกอบรมพนักงาน

“การจัดการพนักงานที่มีคุณภาพ คือ มาตรฐานสูงสุดที่เราใส่ใจ”

     บริษัทคัดสรรบุคลากรที่มีความพร้อมทั้งร่างกายและจิตใจ รูปร่างได้มาตรฐานที่ทางบริษัทกำหนด เข้าฝึกอบรมเป็นเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย โดยใช้
หลักสูตรการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ ทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ เพื่อให้ได้มาตรฐานและคุณภาพเดียวกัน เพื่อประโยชน์และประสิทธิภาพสูงสุดแก่ลูกค้าทุกท่าน บริษัทมีศูนย์ฝึกอบรมพนักงานที่ได้รับมาตราฐาน เป็นพันธมิตรคู่ค้ากับบริษัททั่วประเทศ เช่น กรุงเทพ ชลบุรี ระยอง 

ปฐมนิเทศพนักงานใหม่
36_edited.jpg
37.png
อบรมความรู้ตามมาตรฐาน ทั้งด้านรักษาความปลอดภัยและเทคนิคให้บริการ
38.png
39.png
ฝึกอบรมทักษะเฉพาะวิชาชีพ ระงับอัคคีภัย,การช่วยฟื้นคืนชีพเบื้องต้น
40.png
41.png
ชุดเครื่องแบบมาตรฐาน
45.png
43.png
44.png
คุณสมบัติพนักงานพนักงานรักษาความปลอดภัย
  • เพศชาย สัญชาติไทย อายุ 25–55 ปี สามารถอ่านและเขียนภาษาไทยได้ วุฒิการศึกษาภาคบังคับตามกฎหมายกำหนด ตามมาตรา 34 ก-ข แห่งพรบ.ธุรกิจรักษาความปลอดภัย พ.ศ. 2558 

  • เพศหญิง สัญชาติไทย อายุ 20–50 ปี สามารถอ่านและเขียนภาษาไทยได้ วุฒิการศึกษาภาคบังคับตามกฎหมายกำหนด ตามมาตรา 34 ก-ข แห่งพรบ.ธุรกิจรักษาความปลอดภัย พ.ศ. 2558 

  • เพศชาย  น้ำหนักไม่น้อยกว่า 55 กก. ความสูงไม่ต่ำกว่า 160 ซม. 

  • เพศหญิง น้ำหนักไม่เกิน 65 กก. ความสูงไม่ต่ำกว่า 155 ซม.

  • ต้องผ่านการเกณฑ์ทหาร (เพศชาย)

  • ไม่เป็นโรคร้ายแรง หรือโรคติดต่อ 

  • ต้องผ่านหลักสูตรการฝึกอบรมพนักงานรักษาความปลอดภัยเบื้องต้น ตามข้อกำหนดของบริษัทฯ 

  • ต้องผ่านการตรวจประวัติอาชญากรรมก่อนเข้าปฏิบัติงานกับผู้ว่าจ้าง และไม่เป็นบุคคลต้องโทษคดีอาญา

bottom of page