top of page
ค้นหา

รปภ.จับพนักงานทุจริต


จับพนักงานทุจริต ความร่วมระหว่างเจ้าหน้าที่ รปภ. กับฝ่ายบุคคล ในการตรวจสอบการทุจริตภายในบริษัทลูกค้า ทนายได้ลงบันทึกให้พนักงานชดใช้ค่าเสียหายแก่บริษัท

มาตรา 119 นายจ้างไม่ต้องจ่ายค่าชดเชยให้แก่ลูกจ้างซึ่งเลิกจ้างในกรณีหนึ่งกรณีใด ดังต่อไปนี้ (1) ทุจริตต่อหน้าที่หรือกระทำความผิดอาญาโดยเจตนาแก่นายจ้าง (2) จงใจทำให้นายจ้างได้รับความเสียหาย (3) ประมาทเลินเล่อเป็นเหตุให้นายจ้างได้รับความเสียหายอย่างร้ายแรง (4) ฝ่าฝืนข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงาน ระเบียบ หรือคำสั่งของนายจ้างอันชอบด้วยกฎหมาย และเป็นธรรม และนายจ้างได้ตักเตือนเป็นหนังสือแล้ว เว้นแต่กรณีที่ร้ายแรง นายจ้างไม่จำเป็นต้อง ตักเตือน หนังสือเตือนให้มีผลบังคับได้ไม่เกินหนึ่งปีนับแต่วันที่ลูกจ้างได้กระทำผิด (5) ละทิ้งหน้าที่เป็นเวลาสามวันทำงานติดต่อกันไม่ว่าจะมีวันหยุดคั่นหรือไม่ก็ตามโดยไม่มี เหตุอันสมควร (6) ได้รับโทษจำคุกตามคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก ในกรณี (6) ถ้าเป็นความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษต้องเป็นกรณีที่เป็น เหตุให้นายจ้างได้รับความเสียหาย การเลิกจ้างโดยไม่จ่ายค่าชดเชยตามวรรคหนึ่ง ถ้านายจ้างไม่ได้ระบุข้อเท็จจริงอันเป็นเหตุที่ เลิกจ้างไว้ในหนังสือบอกเลิกสัญญาจ้างหรือไม่ได้แจ้งเหตุที่เลิกจ้างให้ลูกจ้างทราบในขณะที่เลิกจ้าง นายจ้างจะยกเหตุนั้นขึ้นอ้างในภายหลังไม่ได้

บริษัทรักษาความปลอดภัย เอ็นอาร์เอ็ม จำกัด เราให้บริการด้านรักษาความปลอดภัยโครงการและหน่วยงานต่างๆ และให้บริการด้านการจราจรในลานจอดรถ บริษัทเราได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจรักษาความปลอดภัย พรบ. ธุรกิจรักษาความปลอดภัย พ.ศ. 2558 ................................................................................. สนใจติดต่อขอใบเสนอราคา โทร : 083-441-9393 E-mail : info@nrmsecurity.com Line ID : @nrmsecurity โปรโมชั่นพิเศษ ฟรีซ้อมดับเพลิงและอพยพหนีไฟ 1 ครั้ง/ปี ประกันความเสียหายจากบริษัท 2 เท่าของค่าจ้าง/ครั้ง หน่วยงาน 8 คนขึ้นไป กรมธรรม์ของประกันภัยความ รับผิดต่อบุคคลภายนอก (บริษัท ธนชำตโบรกเกอร์ จำกัด) ฟรี เราสามารถจัดพนักงานตามงบประมาณของท่านได้ เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกําหนด คลิกชมเว็ปไซต์ www.nrmsecurityservice.com ติดตามข่าวสาร บริษัทรักษาความปลอดภัย เอ็นอาร์เอ็ม จำกัด #รักษาความปลอดภัย #รปภ #ยาม #ความปลอดภัย #งานบริการ #นิติบุคคล #หมู่บ้าน #คอนโด #โรงงาน #สำนักงาน #กรรมการ #นิคมอุตสาหกรรม #บริษัท #กรุงเทพ #ชลบุรี #ระยอง #สมุทรปราการ #ปทุมธานี #อยุธยา #หางาน #security #NRM #หางานกรุงเทพมหานครปริมณฑล #ทีเดียวจบตอบครบเรื่องรปภ.

ดู 7 ครั้ง0 ความคิดเห็น

Comments


bottom of page